Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Sunday, 23 June 2024

Proč fosilních paliv rychle ubývá

Proč fosilních paliv rychle ubývá


VÄ›tÅ¡ina z nás si ani neuvÄ›domuje, jak moc jsme závislí na fosilních palivech, tedy uhlí, ropÄ› a zemním plynu. ZvláštÄ› ropa je velmi Å¡iroce využívána nejen pro výrobu benzinu Äi nafty, ale také pÅ™i nejrůznÄ›jších průmyslových výrobách. Například je naprosto nezbytná pÅ™i výrobÄ› plastů.

 

Nelze se tedy divit, že její spotÅ™eba je skuteÄnÄ› velká, mnohem vÄ›tší, než bychom odhadovali. Problém je vÅ¡ak v tom, že její zásoby jsou omezené, a velmi rychle se vyÄerpávají. Odhaduje se, že pokud nebude nalezeno další dostupné naleziÅ¡tÄ›, vyÄerpáme ji v průbÄ›hu následujících sta let. A to je mnohem ménÄ› Äasu, než by se mohlo zdát.

 

těžba ropy

 

Zde se samozÅ™ejmÄ› můžeme ptát, proÄ se neobnovuje. A odpovÄ›Ä zní, že obnovuje, pouze velmi, velmi pomalu. Ropa i uhlí jsou v podstatÄ› zetlelé zbytky pravÄ›kých rostlin a živoÄichů, které mÄ›ly vhodné podmínky k tomu, aby se z nich vytvoÅ™ila právÄ› ropa Äi uhlí. Zemní plyn je pak v podstatÄ› produktem ropy.

 

Tím se vÅ¡ak ona otázka stává mnohem zajímavÄ›jší. Koneckonců rostliny i zvířata umírají v přírodÄ› každý den. NemÄ›lo by jí tedy být mnohem více? Proti tomu jsou vÅ¡ak dva velmi důležité faktory: podmínky a Äas.

 

nejznámější ropný produkt

 

Jak již bylo Å™eÄeno, ony zbytky musí mít příhodné podmínky, aby se z nich stalo uhlí Äi ropa. A ty jsou, a vždy byly, velmi vzácné. Pouze velmi malá Äást organické hmoty se tak může pÅ™emÄ›nit na fosilní paliva, v dneÅ¡ní dobÄ› pak, kdy lidé zniÄili velkou Äást pÅ™irozených ekosystémů, jeÅ¡tÄ› ménÄ›.

 

Celý proces navíc trvá skuteÄnÄ› velmi dlouho, miliony let. To je také důvod, proÄ dneÅ¡ní ropa pochází původnÄ› z druhohor Äi velmi raných tÅ™etihor. A vzhledem k tomu, kolik jí Äerpáme, a to již po celá desetiletí, není divu, že jí znaÄnÄ› ubývá.

 

Co s tím můžeme dÄ›lat? Jedinou možností, kterou v souÄasné dobÄ› máme, je najít alternativní Å™eÅ¡ení namísto ropy. To vÅ¡ak není tak jednoduché, zvláštÄ› když je to úkol pro nejbližší desetiletí. Nezbývá tedy než doufat, že se to podaří.

Share your comment :